ARTIKEL

Policy kring djurtester

Vi köper inte råmaterial från företag som testar på djur av någon anledning.

Råmaterialet till våra färska, handgjorda produkter köper vi bara av företag som inte utför djurtester – varken på råmaterialet eller något annat – och som inte har några som helst planer att göra det i framtiden.

På så sätt vet vi att våra pengar aldrig finansierar företag som bedriver djurförsök. Vi koncentrerar oss inte heller bara på den ingrediens som vi köper från ett företag – vi fokuserar på företagets hela upplägg kring säkerhetstester. Vilket innebär att ett företag som säljer en ingrediens som inte har testats på djur, men som utför eller beställer djurtester av andra av deras ingredienser, oavsett anledning, så kommer vi inte att handla av detta företag.

Det spelar heller ingen roll av vilken anledning företaget utför eller beställer den typen av tester, om det är för mat, läkemedel eller kosmetika är helt ointressant – oavsett anledning så kommer vi inte att handla med dem.

Vi ser också över företagets struktur för att se om det har ekonomiska kopplingar till andra företag som utför eller beställer säkerhetstester på djur.

Det innebär att vi kan vara säkra på att den vinst som våra råvaruleverantörer gör, inte går vidare till djurtester i något led. Det innebär också att vi inte gör affärer med företag vars etiska och moraliska ståndpunkter inte går ihop med våra egna.

Lush har sedan den allra första dagen byggts på denna policy – och vi tror att det visar att det är möjligt att uppfinna, tillverka och sälja en omfattande serie produkter utan att använda sig av djurförsök. Våra grundare lanserade denna policy i juni 1993 medan de fortfarande drev sitt dåvarande företag – Cosmetics to go. Så 1995 när Lush startade, gjorde vi det med denna policy som grundpelare och har använt oss av den enda sedan dess.

Vad innebar implementationen av REACH (Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals) för LUSHs policy?

REACH är en ny lagstiftning för kemikalier och säkert användande (EC 1907/2006) inom Europa. Dess namn står för Registrering, utvärdering, auktorisation och restriktion av kemiska substanser. Målet med Reach är att stärka skyddet för mänsklig hälsa och miljö genom bättre och tidigare identifikation av kemiska substansers skadliga effekter.
Till skillnad från tidigare lagar, tar REACH bort allt utförande och ansvar från sakkunniga myndigheter och lägger istället över det på industrin. Det introducerade också uniforma procedurer och testkrav för alla substanser.

Registrering – Enligt REACH lagstiftning så skall, alla substanser som tillverkas eller importeras till den europeiska unionen i kvantiteter om 1 ton per år eller mer, registreras. Registreringen kräver 8000 data per substans tillsammans med studier och utverderingssummeringar. Tillverkare av samma ingrediens kan forma ett konsortium och dela kostnaderna för en samlad dossier.

Utvärdering - Det finns två typer av utvärderingar:

Dossier-utvärdering; utförs av det europeiska kemikalierådet (ECHA). Registraterna ser över hur kompletta dossiererna är, gör en formell utvärdering av datan och ger förslag på vidare och ytterligare tester.

Substansutvärdering; kan initieras och utföras av behörig myndighet hos de olika medlemsstaterna, om underlag för att tillverkning och användning av en viss substans är skadlig för mänsklig hälsa eller miljö kan styrkas. Den behöriga myndigheten beskriver då vilken typ av tester som behöver utföras för att kartlägga dess effekter. De experiment som utförs för att avgöra hur säkra kemikalier är – kallas säkerhetstester eller toxikologiska tester, vilket traditionellt har involverat förgiftning av marsvin, kaniner, fåglar, fiskar, råttor och möss, trots att djurfria alternativ nu finns

Auktorisering – Substanser som auktoriseras kan endast användas om dess specifika användning har auktoriserats, och om användaren möter de kriterier som listas i tillståndet, eller om användandet är undantaget från licensieringskrav (för mellanliggande användning).

Den nya lagstiftningen REACH påverkar vår policy. Som nämndes ovan får våra leverantörer inte vara involverade i eller beställa djurtester av någon anledning och alla råvaror som de levererar till Lush måste komma från andra leverantörer/tillverkare som inte heller är involverade i användandet eller beställandet av djurtester av någon anledning. Men efter inrättandet av REACH har vi varit tvungna att göra ett oundvikligt undantag till vår policy: om en leverantör involverar sig i djurtester som en direkt följd av de oundvikliga krav som ställs av REACH, så måste vi ”acceptera” det. Medan vi inser att detta nu oundvikliga undantag av REACH lagstiftning är en verklighet som vi tvingas förhålla oss till, så fortsätter Lush att uppmuntra leverantörer, som måste utföra säkerhetstester, att använda alternativa metoder som inte inkluderar djur, samt finansiera utvecklingen av metoder som inte använder djur. Vi försöker också hitta andra ingredienser eller att göra om recepten för att slippa använda ingredienser som plötsligt behövt testas på djur.

Lush har för avsikt att lyfta denna fråga och göra den synlig och aktuell medan vi jobbar mot en dag då alla djur går trygga undan säkerhetstester och skyddas av internationella lagar

Svårigheter/ andra typer av policy

Inga andra företag följer vår policy. Vilket innebär att vi ofta inte tas med på ”cruelty free”-listor, helt enkelt för att organisationerna som sammanställer listorna antingen:

 • Till fullo inte förstår vår policy
 • Inte har ett lämpligt fack att sätta oss i utan hade snarare behövt skapa en ny kategori för vår policy.
 • Bara listar företag som licensierats under deras egna regelverk
 • Kanske helt enkelt inte håller med om vår övertygelse om vilken väg som är bäst att gå för att lösa problemet.

Men många djurskyddsorganisationer ser styrkan i vår policy och inkluderar oss gladeligen i deras listor, även om vi inte passar in i samma kategori som de andra.

Vår policy är tuff att hålla sig till och den innebär att vi har en mycket mer begränsad mängd leverantörer att välja ifrån än de flesta företag.

Hur implementerar LUSH policyn mot djurförsök?

Som beskrivits ovan kommer Lush inte att handla från något företag som bedriver djurtester eller som beställer djurtester av någon anledning (med det oundvikliga undantaget för REACH lagstiftning). För att försäkra oss om att varje leverantör uppfyller våra krav utför vi årliga utvärderingar och kontroller av alla leverantörer.  

Varje år skickas ett email med en deklaration om icke-djurtester till leverantörerna.

Leverantören får en månad på sig att färdigställa och returnera deklarationen.

Om deklarationen lämnas in utan att vara fullständig (även efter att ytterligare tid har givits), eller saknar information så kommer leverantören att underkännas och vi får då hitta en annan leverantör som uppfyller kraven och som kan leverera den aktuella råvaran.

Om en leverantör/ett material inte blir godkänt läggs dom till på en lista över ”icke godkända” där följande information noteras:

 • PLU
 • Icke-godkänt material
 • Datum för underkännande
 • Prioritet
 • Nuvarande leverantör 
 • Ansvarig inköpare
 • Datum för när ersättare hittats
 • Namn på ny leverantör        
 • N.A.T kontrollerad? 
 • Datum inlämnad till labb  
 • Produkt det testas i  
 • Svar från labb
 • Datum för godkännande
 • När kan vi börja använda i produktion?
 • Anledning till negativt testsvar   
 • Nästa steg

I slutet av varje utvärdering sammanställs en rapport som skickas till berörda personer inom företaget.

I slutet av utvärderingen uppdateras vår interna ”svarta lista” och delas till berörda personer.

Alla länder som vi har tillverkning i och som köper sina egna råvaror för produktion måste genomföra en likadan årlig utvärdering av icke-djurtestade leverantörer och material.

Våra tillverkare i Australien, Kanada, Kroatien och Japan skickar sina sammanställningar till England där det skickas vidare till berörda personer.

En oberoende tredje part i form av revisionsbyrå utför en revision av sammanställningarna i England varje år.

Material som har testats inom REACH spåras också så att vi kan hitta andra källor om möjligt.

Lush testar inte på djur, använder inte material som innehåller djurprodukter som är olämpliga för vegetarianer och köper bara råvaror från tillverkare som inte är involverade i användandet av, eller beställer användandet av djur för säkerhetstester. 

Vi arbetar också med bestämda slutdatum för individuella ingredienser, vilket betyder att de inte får ha testats av tillverkaren eller på deras begäran sedan den 1 juli 2007 som senast.

Innan en leverantör blir godkänd av oss måste de först färdigställa samt godkänna vår icke-djurtest-deklaration. Då detta är ett pågående åtagande kräver vi också att deklarationen förnyas varje år. Förutom deklarationen skickas också skriftliga villkor till varje order vi lägger hos våra leverantörer.

Om vår leverantör är en del av en grupp av företag så måste de vara finansiellt oberoende från någon grupp som utför eller beställer djurtester. Syftet är att se till att våra pengar inte används i sammanhang där djurtester förekommer, då vi anser det vara både barbariskt, så väl som ineffektivt vad gäller att dra slutsatser kring säkert användande.

Våra distributörer måste bekräfta att de inte utför eller beställer djurtester av någon anledning.

Distributörernas råvaruleverantörer måste bekräfta att de inte utför eller beställer djurtester av någon anledning.

När vi handlar direkt från producenten/tillverkaren så måste också de bekräfta att de inte utför eller beställer djurtester av någon anledning.   

Vi frågar om djurtester någonsin har utförts, när företaget bestämde sig för att inte testa igen och om tester har gjorts för REACH, varför, när och vad.  

Vi förlitar oss inte bara på att leverantörerna ska fylla i och signera vår deklaration, vi undersöker också varje företag. Vi ser över vilka material de säljer, vilka som är ägare, vilka andra företag de är kopplade till etc. Huruvida de registrerar/säljer sina produkter till någon annan marknad som enligt lag kräver djurtester etc.

Material som köps in av Lush innehåller inga animaliska produkter som är olämpliga för vegetarianer.

Våra leverantörer får inte vara involverade i eller beställa djurtester av någon anledning, samt att allt material de levererar till Lush endast kommer från andra tillverkare/leverantörer som INTE är involverade i användande av, eller beställningen av djurtester (med det oundvikliga undantaget för att följa lagstiftningen inom REACH).

Genom att signera lovar leverantören att; om någon av informationen som lämnas i deklarationen skulle ändras, att omedelbart underrätta inköpsteamet på Lush.

Se fler policyer och ställningstaganden

Kommentarer (0)
0 Kommentarer
Relaterat innehåll (4)

Relaterade produkter

4 artiklar
Var med i kampen mot djurtester
159,00 kr
Styck
Hand- & kroppslotion
Använd generöst
59,00 kr
45g
Borta men inte glömd
Drop of Hope gourmet soap
Gourmettvål
Tsunagaru Omoi
89,00 kr
100g
Exklusivt online
Schampo
Bli galen i denna återfuktare
369,00 kr
240g